Vedtægter

§ 1: Lokalrådets dækning:
Vigersted Lokalråd varetager lokale interesser for  Vigersted, Ortved, Egemose, Snekkerup, Ågerup og øvrige områder beliggende i Vigersted sogn.

§ 2: Lokalrådets formål:
Vigersted Lokalråd har til formål at fremme områdets fælles interesser for at øge mulighederne for livet på landet, herunder forenings-, institutions- og erhvervsliv.

Stk. 2: Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde mellem lokalområdets borgere, foreninger, erhverv og institutioner om løsning af lokale opgaver.

§ 3: Lokalrådets opgaver:
Lokalrådet behandler spørgsmål, som har almindelig interesse for Vigersted sogns sociale, erhvervsmæssige, trafikale, planlægningsmæssige, miljømæssige, kulturelle, idrætslige, institutionelle og rekreative forhold.

Stk. 2: Enhver borger, forening, erhvervsvirksomhed eller institution kan rejse sager af generel og almen karakter for lokalrådet. Lokalrådet indgår ikke i tvister borgere imellem og forhold mellem borgere og myndigheder.

Stk. 3: Lokalrådet kan samarbejde med lokal-, regional- og landspolitikere eller andre lokalråd, Landsbyforeningerne i Ringsted og Ringsted Byråd i det omfang det fremmer Vigersted sogns interesser.

Stk. 4: Lokalrådet kan varetage sine opgaver gennem f.eks.:

a) Deltagelse i den aktuelle debat vedrørende udviklingen i området.

b) At forestå og/eller støtte udarbejdelse og fremlæggelse af oplæg vedrø­rende udvikling af og aktiviteter i området.

c) Kontakt til og fra myndigheder angående forhold, der vedrører lokalområdet.

d) Deltagelse i arbejdet i Landsbyforeningerne i Ringsted Kommune.

e) At være høringspart i forhold til kommune- og lokalplaner.

§ 4: Lokalrådets organisering:
Under Vigersted Lokalråd er organiseret en række faste udvalg og ad. hoc udvalg. Det tilstræbes at Lokalrådet er repræsenteret i de faste udvalg.

Stk. 2: Faste udvalg:
De faste udvalg refererer til lokalrådet i sager, der har principiel karakter og i sager, der involverer en økonomisk forpligtelse for Lokalrådet.

K-udvalget har medlemmer fra sognets foreninger og institutioner og har ansvar for koordinering af arrangementer i sognet. Udvalget har typisk 2-4 årlige møder.

Info-udvalget har ansvar for sognets og lokalrådets profilering og kommunikation internt i sognet. Dette opnås via deltagelse i Sognebladets redaktionsudvalg og ved at have ansvar for Vigersteds hjemmeside.

Stk. 3: Ad hoc. udvalg
Udvalg der nedsættes af Lokalrådet eller af de stående udvalg til at varetage enkeltstående opgaver som f.eks. enkeltarrangementer eller andre kortvarige indsatser. Eksempler på opgaver, der løses af ad. hoc udvalg er Fastelavn, Kildemarked, Sct. Hans.

§ 5; Lokalrådets sammensætning
Lokalrådet består af  5 eller 7  medlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer. Lokalrådet sammensættes så varieret som muligt på geografi, køn, alder mv.

Stk. 2: Lokalrådsmandatet er 2-årigt med mindst 2 medlemmer på valg i lige og mindst 3 medlemmer på valg i ulige år. Suppleanter og revisorer vælges hvert år for et år ved generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3: Ved etablering vælges i 2012 mindst 2 medlemmer for 2 år og mindst 3 medlemmer for 1 år.

§ 6: Generalforsamling
Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel i lokale medier, der som minimum dækker lokalområdets geografiske område.

Indvarslingen sker med følgende dagsorden:

a.    Valg af dirigent
b.    Valg af stemmetællere
c.    Formandens beretning
d.    Kassererens beretning
e.    Indkomne forslag
f.     Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet.
g.    Valg af revisorer 
h.    Eventuelt

Stk. 2: Forslag til beslutning på generalforsamlingen skal være indkommet senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3: Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Hvis Lokalrådet, dele heraf eller en fremmødt ønsker det, foretages skriftlig afstemning. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere kandidater end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Afstemningen afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages ny afstemning blandt de der har opnået stemmelighed. I tilfælde af skriftlig afstemning har hvert stemmeberettiget fremmødte det antal stemmer, svarende til det antal personer der som minimum skal vælges til den aktuelle post. Der kan ikke afgives flere stemmer på samme person. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 6: Valg- og stemmeberettigede
Borgere med bopæl i Vigersted Sogn, der er 18 år eller derover, er stemmeberettiget til Generalforsamlingen og kan lade sig opstille som kandidat til Lokalrådet på Generalforsamlingen. Kun fremmødte er valgbare. Genvalg af ikke tilstedeværende kan dog finde sted, hvis den pågældende har givet skriftligt tilsagn.

§ 7: Konstituering
På Lokalrådets førstkommende møde efter generalforsamlingen konstituerer Lokalrådet sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Konstitueringen offentliggøres i lokale medier som minimum dækker lokalrådets geografiske område og Sognebladet, hjemmeside eller lignende.

§ 8: Udtrædelse
Lokalrådsmedlemmer, der fraflytter Vigersted Sogn, udtræder automatisk af rådet. Lokalrådsmedlemmer kan efter eget ønske udtræde af rådet.

§ 9: Lokalrådets arbejde
Lokalrådet afholder møde efter behov. Der føres beslutningsreferat ved møderne.

Stk. 2: Lokalrådet er forpligtet, i den udstrækning det er muligt, til at give løbende orientering om rådets arbejde til borgerne i området i Sognebladet, på hjemmeside eller lign., herunder offentliggørelse af mødereferater på hjemmeside senest 2 uger efter mødet.

Stk. 3: Udkast til oplæg, høringssvar mv. som er nævnt i §3 stk. 4, skal lægges på Vigersteds hjemmeside mindst 1 uge forud for afsendelse til relevante myndigheder.

Stk. 4: Lokalrådet kan, hvis det skønner det aktuelt, indkalde til borgermøder for at drøfte eller belyse aktuelle sager af interesse eller betydning for Vigersted Sogn.

Stk. 5: Såfremt der er mindst 10 borgere, som ønsker oplæg og udkast til høringssvar mv. drøftet på borgermøde indkalder Lokalrådet til møde.

§ 10:  Aflæggelse af regnskab
Det reviderede regnskab fremlægges på Generalforsamlingen. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret. Kassereren og formand har alene adgang til lokalrådets bankkonto.

§ 11:  Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægter kan vedtages på ordinære generalforsamlinger, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

§ 12: Opløsning
Lokalrådet kan opløses ved vedtagelse med 2/3 flertal af forslag herom på en ordinær generalforsamling og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling indkaldt til afholdelse inden 4 uger efter med opløsning af Lokalrådet på dagsordenen. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel. Opløsning kan ske med almindelige stemmeflertal af de fremmødte stemmer for opløsning af Lokalrådet.

Stk. 2: Vedtages opløsning af Lokalrådet tager den ekstraordinære Generalforsamling ved stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af  Lokalrådets midler.