Generalforsamling i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus

Der indkaldes til generalforsamling i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus mandag den 28. marts i Vigersted Forsamlingshus kl. 19.00.

Kun medlemmer har stemmeret. Hvis I endnu ikke har fornyet medlemskabet for 2022, så kan I nå det endnu ved at indbetale 300 kr. på konto 4426 4955189086 eller på MobilePay156978. PT er vi 51 medlemmer.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses på foreningens hjemmeside www.vigerstedforsamlingshus.dk

 • 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned i Vigersted Forsamlingshus. Indkaldelsen sker ved annoncering i lokalpressen samt ved opslag i Vigersted med 14 dages varsel.
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
  På generalforsamlingen har alene fremmødte medlemmer stemmeret.

Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassereren forelægger regnskabet i revideret form til godkendelse. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 4. Indkomne forslag, herunder kontingentfastsættelse.

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændring:

Forslag til vedtægtsændring § 6 om indkaldelse: ” Indkaldelsen sker ved annoncering i lokalpressen samt ved opslag i Vigersted med 14 dages varsel.” Foreslås ændret til: ”Indkaldelsen sker ved opslag i Lokalnyt, på Facebooksiderne for Vigersted, Jystrup, Borup og Kværkeby, på vigersted.net, forsamlingshusets hjemmeside, via nyhedsbrev til medlemmer samt ved opslag i Vigersted By med mindst 14 dages varsel.”

 

 

 1. Kommende aktiviteter: Fortsættelse af bestræbelserne på at lade huset være rammen om så mange forskellige fællesskaber som muligt.

Fortsættelse af bestræbelserne på at få løst renoveringsplanen.

 

 1. Valg af min. 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

På valg er:

Uffe Larsen, Niels Arentoft, Mathea Jensen, Torben Dan Jensen. Alle genopstiller.

Martin Højbo og Kim Møllebro er på valg som suppleanter.

 

 

 1. Valg af revisor og suppleant. Berit Galberg og Mariann Hansen er på valg.
 2. Eventuelt

 

 

Skriv et svar