Vigersted Lokalråd arbejder for gode forhold på landet

Vigersted Lokalråd kan bifalde store dele af kommunens forslag til ny Planstrategi og tankerne om bedre muligheder for varierede boformer ude i landsbyerne. Derfor ser vi positivt frem til kommunens kommende arbejde med næste kommuneplan.

Nedenstående ses de områder som Vigersted Lokalråd kan bakke fuldt op om:

 • At der vil blive arbejdet frem mod bedre muligheder for bofællesskaber ude i landsbyerne.
 • At der kan blive mulighed for generationsboliger og andre alternative boligformer.
 • Også gerne tæt/lavt byggeri som seniorboliger i landsbyerne. Som eje- eller lejeboliger.
 • Bedre adgang til naturen i og omkring landsbyerne. Den nære adgang er vigtig.
 • At der sikres brugbare og velholdte mødesteder og at der arbejdes for gode stærke rammer for fællesskaber. Det der binder lokalsamfundene sammen. Rammerne er supervigtige.
 • At den strategiske planlægning for landsbyerne sker i forståelse og i dialog med lokalrådene. Det er hos lokalrådene det nære kendskab er forankret.
 • Stor ros for at lokalsamfundenes 10 helhedsplaner bliver taget alvorligt og at dialog om fremtiden herude kan tage udgangspunkt i planerne. En helhedsplan, der i Vigersted lægges mange kræfter og frivillige timer i.
 • Som del af klyngesamarbejdet Søskovlandet kan Vigersted Lokalråd kun anbefale sammenhold og synergi på tværs af foreninger, menighedsråd og sognegrænser. Synergi kan forstærke mange relationer og udnytte ressourcerne langt bedre. Naturpark og fælles Aktivitets- og Naturhus er gode eksempler på at dialog og den nære borgerinddragelse kan flytte hegnspæle.
 • Vigersted lokalsamfund ser fortrøstningsfuldt fremad og har viljen til at sikre lokalsamfundets fremtid og er klar til at undersøge og medvirke til udviklingsmulighederne.
 • Gode stiforbindelser mellem landsbyerne og fra landsbyerne til Ringsted by vil blive højt værdsat. Det vil fremme cykling og motion i det fri og det vil være med til at trafiksikre de bløde trafikanter.
 • Naturpark er det helt rigtige. Det vil bevidstgøre borgernes forståelse for naturen. Og det vil generelt løfte Ringsted Kommune op på et højere niveau, som en kommune, der er værd at bo i – og er værd at besøge. Vi vil meget gerne den gode grønne omstilling.

Vigersted Lokalråd ser meget gerne disse emner medtaget i kommunes arbejde:

 • Inden en kommuneplanrevision og revurdering af byggemulighederne i Vigersted, ser vi frem til en tæt dialog mellem Vigersted Lokalråd og forvaltningen for drøftelse af behov og muligheder.
 • Vigersted Lokalråd ser frem til mere fokus på sikre cykelveje i hele kommunen, herunder i særdeleshed cykelveje til Vigersted
 • Naturparkarbejdet bør, hvis muligt, også omfatte Kværkeby Fuglereservat, Kværkeby Mose, og skovene i og omkring Humleore, samt hele Vigersdal Ådal. Det vil give mening, at Naturparken følger hele Køge Ås fra Udløbet i øst til og med Gyrstinge Sø i vest.
 • Vigersted Lokalråd ser meget gerne at der arbejdes for smukkere og mere attraktive landsbyer. I Vigersted i særdeleshed foran kirken ud mod bymidten, samt fortov, hvor det mangler i bymidten.
 • Flere stisystemer kan med fordel have Oplevelsesstien som udgangspunkt.
 • At der informeres begge veje og at informationen sættes i system. Mange misforståelser kan spares ved god og rettidig information fra forvaltningen.

Vigersted Lokalråd den 5. november 2019

 

Skriv et svar